Søknad om fri inntil 1 skoledag

Ved søknad om fri inntil 1 skoledag, sendes det SMS til kontaktlærer på telefonnummeret 59 44 72 45. Meldinga må starte med kontaktlærerens signatur. Denne finner du under informasjonen om ansatte. TRYKK HER

Søknad om fri utover 1 skoledag

Ved søknad om fri utover 1 skoledag, sendes det SMS til rektor Even Schau på telefonnummeret 59 44 72 45. Meldinga må starte med signaturen EVSC. 

Generelt om permisjonssøknader for elever

Elever kan søke om permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker (10 skoledager). Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon.

Ved søknader om fri, skal søknadsskjema benyttes. Kontaktlærer kan innvilge fri inntil 1 dag,  eventuell innvilgelse utover 1 dag vedtas av rektor. Det er ikke tillatt å gi permisjon utover to uker av gangen. Søknad må sendes inn 3 uker før permisjonstidspunktet.

Opplæringsloven omhandler to ulike typer permisjonstilfeller:

     1. Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker.

     2. Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

Henvisning til Opplæringsloven § 2.11 første og andre ledd

Det er foreldrenes ansvar å sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Det oppfordres til søknad om fri utenom skoleferier og fridager i minst mulig grad.

På grunn av karaktergrunnlag til standpunktkarakterene, vil det knyttes særlige betingelser til evt. fri for elever i 10. klasse etter jul.

Link til søknadsskjema om fri finnes øverst i teksten.   

Klagemulighet

Vedtak om permisjon er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2.  Dersom skolen avslår søknaden, kan det klages på vedtaket innen frist på tre uker fra mottatt vedtak jf. fvl. §§ 28 og 29.

En eventuell klage skal sendes til skolen.  Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Vest-Agder.

Henvisning til Forvaltningsloven § 2 og §§ 28 og 29.