Føring av fravær på vitnemålet

Kort oppsummert:

  • Alt fravær fra 8. trinn registreres, både dager og timer
  • Fraværet føres på vitnemålet når eleven går ut av 10. trinn
  • Foresatte kan kreve at årsak til fraværet legges ved vitnemålet i et eget skriv
  • Det kan kreves at inntil 10 dager av fraværet strykes, dersom:
    • Fravær ut over tre dager, som skyldes dokumenterte helsegrunner (legeerklæring)
    • Innvilget permisjon etter § 2-11 i Opplæringslova

Forskrift til opplæringsloven § 3-38

Føring av fråvær i grunnskolen

«Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråværet skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Eleven eller foreldra kan krevja at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.

For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:

  1. dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar.
  2. innvilga permisjon etter Opplæringslova § 2-11

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare i meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom , kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.”

Opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringen

”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.”

Dersom det er ønskelig med mer informasjon, kan skolen kontaktes.

Søke om fratrekk av fravær på vitnemålet

Hvis du som foresatt ønsker å søke om fratrekk av fravær på vitnemålet laster du ned skjemaet "Fratrekk av fravær" og fyller ut fraværet du ønsker å få trukket fra på vitnemålet. Søknaden leveres skolen mot slutten av skoleåret, etter både åttende, niende og tiende trinn.

Last ned: Fratrekk_av_fravaer.pdf