Særskilt tilrettelegging av skriftlig eksamen.
Noen elever har behov for å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist sin
kompetanse. Eksempel kan være lengre tid, hvilerom, få lest opp oppgaveteksten og
skrivehjelp. For å få tilrettelagt eksamen må foresatte sende en søknad til rektor.
Søknadsfristen for dette er 27.april 2023. Avgjørelsen rektor tar er et enkeltvedtak som
kan påklages til Statsforvalteren.


Elevene må vite hvordan de skal bruke hjelpemidler
Før elevene møter til eksamen må skolen sørge for at elevene kjenner til og er fortrolige
med reglene for bruk av hjelpemidler til eksamen. Det er avgjørende at skolen gir
elevene god opplæring i bruk av kilder, kildekritikk og kildehenvisning.
I Lindesnes kommune er det utarbeidet en felles liste over aktuelle hjelpemidler.


Forberedelsesdagen
Alle fag i grunnskolen har forberedelsesdag med forberedelsesmateriell utarbeidet av
Utdanningsdirektoratet, unntatt matematikk. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler
tillatt, inkludert bruk av Internett.
I Lindesnes kommune legger vi opp til en lokal forberedelsesdag også i matematikk.


Eksamenstid.
Kandidatene får fem klokketimer til å svare på oppgaven. Noen kandidater kan ha rett
til utvidet tid.
Eksamen starter klokka 09:00 norsk tid. Elevene møter på skolen 08.30
Elevene som kommer for sent kan starte eksamen frem til kl. 10. De får ikke igjen tapt tid. Dersom eleven kommer etter kl. 10, får de ikke ta eksamen og det regnes som «eksamen ikke avlagt».

 

PS. På grunn av bussforbindelser må elever ved Øyslebø ungdomsskole forholde seg til følgende tidspunkter:

Eksamen starter klokka 09:15 norsk tid. Elevene møter på skolen 09.00
Elevene som kommer for sent kan starte eksamen frem til kl. 10.15 De får ikke igjen tapt tid. Dersom eleven kommer etter kl. 10.15, får de ikke ta eksamen og det regnes som «eksamen ikke avlagt». (Obs obs: Gjelder bare elever ved Øyslebø ungdomsskole)


Fusk og plagiat
Hva er fusk?
Det kan være ulike regler for hva som er juks på prøver underveis i skoleåret, og hva
som er juks til eksamen:
• Kommunisere med andre
• Samskriving, chat, publisering av tekst eller kommentarer på en nettside, og
andre måter å utveksle informasjon med andre på er ikke tillatt.
• Bruk av andre hjelpemidler enn det som er tillatt i faget.
• Du kan ikke bruke chatbot eller tilsvarende teknologi.
• Til eksamen i norsk og andre språkfag skal sensor vurdere elevens egen språkkompetanse. Det er derfor forbudt å bruke oversettelsesprogrammer til eksamen, også programmer som kan benyttes uten tilgang til internett


Hva er konsekvensene av fusk til eksamen?
Det er svært alvorlig å fuske til eksamen. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er:
• Eleven kan få eksamen i faget annullert.
• Eleven som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget.
Det er viktig at skolene informerer elevene om konsekvensen av å fuske til eksamen.


Bruk av kilder
Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.
Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å bruke kilder. Dersom kandidaten bruker kilder, skal disse oppgis på en etterrettelig måte. Dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.
Hva kan være konsekvensen ved uselvstendig kildebruk?
Når en elev i stor grad benytter klipp og lim fra andres tekster, kan det være vanskelig å se elevens individuelle kompetanse. Dette kan føre til lavere måloppnåelse.

Klage på karakter
Vil du klage på karakteren din? Husk at du
• må klage innen ti dager etter at karakteren din er satt
• må levere klagen skriftlig
• må undertegne klagen din og levere den til skolen
• bør rådføre deg med en lærer før du klager
• ikke trenger å begrunne klagen din
• denne leveres skolen, men sendes videre til statsforvalteren. Det er ikke skolen som behandler denne.
Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter.

Viktige datoer

Fredag 12.mai kl.09.00 Opplysning om hvilket fag eleven skal ha skriftlig eksamen i.
Tirsdag 16.mai Forberedelsesdag i matematikk
Mandag.22.mai Eksamen i matematikk
Forberedelsesdag i engelsk
Tirsdag 23.mai Eksamen i engelsk
Forberedelsesdag i norsk
Onsdag 24.mai Eksamen i norsk hovedmål
Torsdag 25.mai Eksamen norsk sidemål


På Utdanningsdirektoratets sider (udir.no/eksamen), finner du mer utfyllende informasjon om sentralt gitt skriftlig eksamen.