Hovedmålet med «I'mpact»-prosjektet er å utvikle og utveksle god undervisningspraksis når det gjelder undervisning knyttet til emnene miljø- og klimamål, FNs bærekraftsmål, samfunnsengasjement og deltakelse, felles verdier samt sosial inkludering. Temaene som dekkes i prosjektet er miljø og klimaendringer, folkehelse og livsmestring, ny teknologi og digital kompetanse.

"I'mpact" tar sikte på å øke bevisstheten om behovet for å redusere vårt økologiske fotavtrykk. Prosjektnavnet «I’mpact» peker på tre hovedmål:

I’m aware

I’m positive

I act accordingly

Vi er oss altså miljøutfordringene bevisst, vi har en positiv innstilling til at vi kan bety en forskjell gjennom våre valg og handlinger, og fordi vi har kunnskap om utfordringene vi står overfor, gjør vi gode valg som kan bidra positivt for vårt nære og globale miljø. Skolene vil utveksle opplegg, men også samarbeide direkte. Vi vil arbeide praktisk gjennom tiltak som har reell innvirkning, for eksempel gjennomføring av ulike verksteder, resirkulering og gjenbruk av avfall.

Når det gjelder forventede resultater, håper vi at vi, gjennom metodisk og pedagogisk innovasjon, vil kunne øke bevisstheten og iverksette konkrete tiltak for å gi vårt bidrag for å reversere effektene av klimaendringer. Noe av arbeidet foregår på de tre skolene hver for seg, men når koronasituasjonen roer seg, er det et mål å få til elevutveksling. Kanskje skoleåret 2022 – 2023. Da deltar 9 elever fra hvert land på hver samling, og det er en samling i hvert land. Elevutvekslingen har vært en viktig del av samarbeidet. Da kan elevene møtes utenfor den virtuelle verden og styrke sine relasjoner. Aktiviteter under elevutvekslingene kan være en blanding av undervisning, ekskursjoner i skolens nærmiljø og ulike aktiviteter knyttet til tema.

Prosjektet ønsker samarbeid med lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner i de tre landene. Kommende år står elva i fokus. Energiproduksjon, laksen, forurensing og kalking er aktuelle stikkord. Aktiviteter er for eksempel rydding langs elva, fisking, utregning av energikapasitet. I tillegg blir det aktiviteter knyttet til matproduksjon og karbonavtrykk, treplanting (hvis vi får samarbeidspartnere) og mange andre delprosjekter for å fremme miljøbevissthet og god fysisk og psykisk helse. I’m aware – I’m positive – I act accordingly.