§ 1 Formål

Ordensreglementet skal bidra til et trygt og godt skolemiljø for elevene ved skolen. Reglementet skal gi klare regler for orden og atferd ved skolen, og skal fremme god orden, gode arbeidsvaner og god atferd. Det skal også angi regler for hvilke tiltak som skal kunne brukes mot elever som bryter reglementet, samt regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles.

Reglementet skal legge til rette for god læring, og skal være med på å skape gode relasjoner både mellom elever, og mellom elever, lærere og andre ansatte.

Last ned forskriften her

Hjemmel § 2

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i § 9A-10 i opplæringsloven.

Ikrafttredelse og kunngjøring § 3

Forskrift til ordensreglement ble vedtatt i kommunens utvalg for drift og forvaltning 13.04.21, og trer i kraft fra skolestart august 2021.

Ordensreglementet gjøres kjent for elever, foresatte/foreldre og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette ansvaret påhviler hver enkelt skole. Reglementet skal være tilgjengelig på kommunens og skolens nettsider.

Virkeområde § 4

Ordensreglementet er gjeldende for alle elever på alle grunnskoler i Lindesnes kommune.

Ordensreglementet gjelder i skoletiden, det vil si den tida barna/ungdommene er elever, og på skoleveien. Reglementet gjelder i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer, også når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, leirskole og studieturer.

Når det gjelder mobbing og andre krenkelser som har en klar tilknytning til skolemiljøet, utvides ordensreglementets virkeområdet til også å gjelde utenfor skolens område, utenfor skoletiden, i det digitale rom og på SMS. Disse handlingene har en klar tilknytning til skolemiljøet når handlingen er knyttet til skolesituasjonen, eller setter sitt preg på den. I tråd med § 9A-1 i opplæringsloven gjelder ikke ordensreglementet for SFO og leksehjelp.

Rettigheter § 5

Eleven har rett til å:

 • ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring
 • bli behandlet på en ordentlig måte
 • bli vist respekt og få ha personlige eiendeler i fred
 • ha en skolehverdag fri for krenkelser og mobbing
 • bli hørt i skolemiljøsaker som gjelder deg.

Orden § 6

Elevene plikter å ha god orden. Det er god orden å:

 • møte presis på skolen og til undervisningen
 • ha med nødvendige læremidler og utstyr
 • møte forberedt til opplæringen
 • gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett tid
 • delta aktivt i opplæringen, herunder ha god arbeidsinnsats
 • holde god orden og bidra til at det er rent og ryddig
 • ta godt vare på skolens lærebøker, læremidler og øvrig utstyr

Atferd § 7

Elevene plikter å ha god atferd. Det er god atferd å:

 • bidra til et trygt og godt skolemiljø
 • vise hensyn og respekt for andre, herunder være hyggelige og høflige mot hverandre
 • følge beskjeder fra lærer og andre ansatte.
 • vise respekt for undervisningen, og gjøre sitt for å holde arbeidsro i timene
 • følge skolens regler i bruk av pc, mobiltelefon og annet multimedia- og elektronisk utstyr.
 • ta godt vare på skolens eiendeler (læremidler og annet utstyr)
 • la andres personlige eiendeler være i fred.

 Det er ikke tillatt med:

 • skulk
 • banning eller annet grovt språk
 • slåssing (også lekeslåssing)
 • forstyrrelse av andres lek
 • rasistiske utsagn og handlinger
 • trusler
 • mobbing og andre krenkelser, verken fysisk, psykisk, verbalt eller digitalt
 • seksuell trakassering
 • sjikane på grunn av religion eller livssyn eller seksuell orientering
 • fusk eller forsøk på fusk
 • oppbevaring og bruk av alkohol, tobakk, snus, e-sigaretter og rusmidler
 • medbrakte farlige gjenstander (herunder fyrverkeri og kinaputter)
 • godteri (med mindre det er gitt særskilt tillatelse)
 • yttertøy og hodeplagg (med mindre dette brukes av religiøse årsaker) i klasserommet. Det er ikke tillatt med religiøse hodeplagg som skjuler hele eller deler av ansiktet.
 • hærverk, herunder ødelegge/skade skolens læremidler og utstyr

Tiltak ved brudd på ordensreglementet § 8

Sanksjoner mot brudd på ordensreglementet må avgrenses fra mindre inngripende tiltak, der formålet ikke er å straffe eleven. Slike mindre inngripende tiltak følger av skolens/lærerens rett til å organisere og lede undervisningen, og kan for eksempel være at to elever ikke får sitte ved siden av hverandre resten av timen.

Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene, og bør komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Skolen kan ikke bruke andre sanksjoner enn de som følger av ordensreglementet. Fysisk refsing og annen krenkende behandling må ikke benyttes. Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre.

Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkeltelever.

Brudd på ordensreglene kan medføre følgende sanksjoner, alt etter sakens alvor:

a) Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer
b) Muntlig/ skriftlig advarsel fra rektor
c) Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte
d) Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver
e) Mobiltelefoner og annet privat elektronisk utstyr som brukes i undervisningstimer uten tillatelse fra faglærer, kan inndras, og leveres tilbake ved skoledagens slutt.
f) Beslag/inndragning av gjenstander. Ulovlige gjenstander leveres politiet. Andre farlige gjenstander overleveres til eleven eller elevens foreldre/foresatte etter skoletid. Tobakk og alkohol skal overlates til elevenes foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.
g) Pålegg om å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende)
h) Kurs i god orden/atferd
i) Erstatningsansvar
j) Midlertidig eller permanent bytte av gruppe
k) Undervisning utenfor klassen
l) Ved grove og/eller gjentatte brudd på kommunens IKT-reglement, kan eleven i en periode utestenges fra all IKT-bruk
m) Anmeldelse av straffbare forhold
n) Skolebytte, jf. opplæringsloven § 9A-12.

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet, kan konsekvensen bli bortvisning, jf. opplæringsloven § 9A-11:

a) Bortvisning fra ei undervisningsøkt, inntil to klokketimer, etter lærerens avgjørelse. Skolen vil da ha ansvaret for tilsyn.
b) Bortvisning for resten av dagen (1.-7.trinn) eller inntil tre dager (8.-10.trinn), etter rektors avgjørelse (krever enkeltvedtak). Foreldre/foresatte vil etter bortvisning ha ansvaret for eleven.

Bortvisning er når eleven sendes ut av opplæringen i en kort eller lengre periode. Før det blir gjort vedtak om bortvisning, skal eleven ha fått mulighet for å forklare seg muntlig, og man skal ha vurdert å bruke andre hjelpe- og refsingstiltak. Foreldre/foresatte skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen på 1.-7. klassetrinn, og før bortvising for hele dager på 8.-10. klassetrinn (jr. opplæringsloven § 9A-11).

Spesielt om fravær § 9

Dersom eleven gjentatte ganger kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, vil hjemmet kontaktes for å få klarlagt årsaken til for sent-kommingen/fraværet. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng med årsaken og eventuelt hyppigheten av for sent-kommingen/fraværet.

Foreldre/foresatte skal involveres når fraværet, inkludert for sent-komming, går ut over elevens læring og virker forstyrrende for klassens totale læringssituasjon. Foreldre/foresatte informeres om det ansvaret de har for elevens fremmøte til undervisning etter opplæringslovens § 2-1. Det vises også til kommunenes handlingsplan for skolenærvær.

Skade/hærverk på skolens bygninger og utstyr § 10

Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et erstatningskrav overfor elev og foresatte, jf. § 1-1 og § 1-2 i skadeerstatningsloven.

Elever som utøver hærverk, kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt når opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen.

IKT, mobiltelefon og andre digitale enheter § 11

Brudd på eget IKT-reglement for grunnskolen følges opp etter bestemmelsene i § 8.

Fra og med første til og med siste undervisningstime, inkludert friminutt, skal mobiltelefoner og annet privat elektronisk utstyr som smartklokker som hovedregel være avslått og ute av syne. I undervisningstimer kan mobiltelefon og eventuelle annet privat elektronisk utstyr som smartklokker kun brukes etter avtale med faglærer.

Undersøkelse § 12

Skolen eller lærer har ikke hjemmel til å utføre etterforskningsmessige tiltak. Slike tiltak kan være ransaking, narkotikatesting og alkoholtesting.

Straffbare forhold § 13

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, kan rektor be om politiets bistand. Elevens foresatte skal om mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand.

Ulovlige forhold på skolens område vil kunne bli politianmeldt. Det vil normalt være den som anses som fornærmet, som må levere en eventuell politianmeldelse. Skolen vil kunne være behjelpelig i utformingen av anmeldelsen.

Trafikksikkerhet § 14

Med utgangspunkt i § 12-1, punkt c, i forskrift til opplæringsloven, åpnes det for at enhetsleder kan lage tilleggsregler til ordensreglementet som nærmere regulerer trafikksikkerhetsmessige forhold, herunder forebyggende tiltak. Dersom dette er aktuelt, involveres skolens brukerorgan. Behovet for slike tilleggsregler må vurderes utfra lokale forhold ved skolen.

Grunnlaget for vurdering i orden og atferd § 15

Grunnlaget for vurdering i orden og atferd er tilknyttet i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet på skolen.
Vurderingen av orden og atferd skal holdes adskilt fra vurderingen av eleven sin kompetanse i fag.
I vurderingen i orden og atferd skal det tas hensyn til forutsetningene som elevene har. Til vanlig skal det ikke legges vekt på enkelthendelser. Unntaket er dersom enkelthendelsen er særlig klanderverdig eller grov.
Fravær kan føre til nedsatt karakter enten i orden eller atferd.

Saksbehandlingsregler § 16

Før det blir tatt avgjørelse om sanksjoner, blant annet om bortvisning, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Denne uttaleretten gjelder i forhold til alle typer sanksjoner, og eleven har rett til å uttale seg direkte til den som skal fatte beslutningen. De mest alvorlige sanksjonene vil innebære at det blir fattet enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2.

Endringer av forskrift om ordensreglement § 17

Endringer av ordensreglementet vedtas av kommunestyret. Oppdateringer på grunn av endringer i opplæringsloven eller forskrift, gjøres av administrasjonen, og legges fram for kommunestyret som orienteringssak.