Opplæringslova § 9a–3 andre ledd: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Definisjon av krenkende atferd: Krenkende atferd er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som uoverlagt eller tilsiktet rammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan skje som enkelthandling eller gjentatt. Krenkende atferd er handling som utføres uten respekt for andres integritet.

Mobbing, vold, rasisme og diskriminering er bare eksempler på  krenkende ord eller handlinger. Loven gjelder også andre former for krenkende atferd, slik som negative, enkeltstående utsagn om en persons utseende, klær, tro, dialekt osv.

Foreldre/foresatte og elever har rett til enkeltvedtak ved henstilling i forbindelse med det psykososiale miljøet. I dokumentene under finner du informasjon om planer, varsling, rutiner, enkeltvedtak, årshjul og ordensreglement.

For mer informasjon, se: Utdanningsdirektoratet/regelverk: nullmobbing.no