§ 1 Eierforhold.  

Lindesnes kommune driver skolefritidsordning i tilknytning til alle kommunens barneskoler: Nyplass, Spangereid, Furulunden, Ime, Frøysland, Holum, Øyslebø, Laudal og Bjelland. I tillegg drifter kommunen skolefritidsordning via barnehagen på Vigmostad for elever ved friskolen på Vigmostad.

Skolefritidsordningen drives etter gjeldende lovverk og retningslinjer vedtatt av kommunestyret i Lindesnes. 

 

§ 2 Målsetning  

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn, og legge til rette for at barna får innflytelse over egen hverdag. Det skal legges til rette for lek og kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. 

 

§ 3 Styring og ledelse  

SFO er administrativt underlagt skolen. På Vigmostad er SFO i barnehagen administrativt underlagt Nyplass skole. 

Rektor har overordnet pedagogisk og administrativt ansvar. 

SFO skal ha en egen daglig leder med pedagogisk utdanning. SFO-leder er delegert pedagogisk-, personal- og økonomisk ansvar for den daglige driften. 

Det velges foreldrekontakt for SFO. 

Daglig leder og foreldrerepresentant har møte- og uttalerett i skolens samarbeidsutvalg når saker angående SFO behandles. 

 

§ 4 Opptak.  

Lindesnes kommune, ved den enkelte SFO, er opptaksmyndighet. Tildeling av plass, avslag på søknad om plass og oppsigelse av plass i SFO er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Ved enkeltvedtak som gjelder SFO er kommunens klagenemd klageinstans. 

 

SFO ved den enkelte barneskole gir tilbud til barn fra 1-4.trinn. 

 

Kommunens SFO-tilbud til barn med særskilte behov på 5.-7.trinn er lokalisert på Furulunden skole. For elever der foreldre har valgt bort tilbudt skoleplass på Furulunden Pluss, til fordel for nærskolen, åpnes det for at det kan gjøres unntak fra hovedregelen om SFO-tilbud ved Furulunden skole. Aktuelle kriterier ved en slik vurdering vil i første omgang være økonomi, i tillegg til særskilte helsemessige og sosiale behov. 

 

Elever med særskilte behov forstås som elever som går på Furulunden Pluss, eller som gjennom sakkyndig vurdering har blitt anbefalt Furulunden Pluss, men der foreldre har valgt dette bort til fordel for den offentlige nærskolen. Kommunen kan i tillegg, i enkelte tilfeller, der hvor det foreligger sakkyndig uttalelse, gi SFO-tilbud til barn med særskilte behov på 5.- 7.trinn etter en individuell vurdering ut i fra helsemessige og sosiale behov. Behovet for tilsyn av voksne må vektlegges.

 

Opplæringsloven gir ikke alle barn rett til plass i SFO. Søknaden avslås dersom flere barn enn det er plass til oppfyller opptakskriteriene. Da vil kommunen prioritere de yngste barna foran de eldre. Dersom elever er like gamle, vil eventuelt barn med særskilte behov prioriteres. For andre barn vil prioriteringen kunne avgjøres ved loddtrekning.

 

Søknadsfrist for opptak er 1.mars hvert år. Søknaden sendes elektronisk i IST/Oppvekstportalen.

 

Opptaket gjelder inntil plassen sies opp, eller barnet går ut av 4.trinn.

 

Hovedopptaket skjer om våren, med suppleringsopptak i løpet av skoleåret.

 

Som hovedregel vil det kun bli gitt plass til barn ved den aktuelle skolen.

 

Ferie- og fridager: Det er særskilt påmelding til skolens ferie- og fridager. Påmeldingen skjer skriftlig, via digitalt skjema, og er bindende. Påmeldingsfrister til ferie- og fridager:

Høstferie: 1.september

Juleferie: 1.desember

Vinterferie: 15.januar 

Påske: 1.mars 

Eventuelle fridager etter påske og fram til skoleslutt: 1.april

Sommerferien: 15.mai

 

§ 5 Oppsigelse av SFO-plass og endring av oppholdstid

Oppsigelse og endring av oppholdstid skal skje skriftlig, i IST/Oppvekstportalen.

Ved oppsigelse eller reduksjon av oppholdstid betales det for inneværende måned og påfølgende måned.

Dersom barnas tas ut etter 15.mars, må man betale for plassen ut juni måned.

Oppsigelse for kommende skoleår må være SFO-leder i hende innen 1.mai hvert år.

Plassen kan benyttes i oppsigelsesperioden.

 

§ 6 Bemanning

I tillegg til SFO-leder består bemanningen av fagarbeidere/assistenter. SFO har en veiledende bemanningsnorm på 15 barn pr voksen.

 

Ved SFO-tilbud til elever med særskilt behov for tett oppfølging, vil rektor med utgangspunkt i faglig skjønn kunne ha en samlet bemanning som innebærer en større voksentetthet enn veiledende bemanningsnorm tilsier. Dette vil først og fremst være aktuelt når økt bemanning er nødvendig for å sikre forsvarlig tilsyn og nødvendig sikkerhet i SFO. I tillegg er kommunen bundet av lovens minimumskrav knyttet til at SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og barnas interesser.

 

§ 7 Betaling

Det betales for opphold etter betalingssatser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret i forbindelse med årlig budsjettbehandling.

Det betales for 11 måneder i året, med lik fordeling av årlig totalkostnad på hver av disse månedene.

Foreldrene kan velge mellom 2-, 3-, 4-, eller 5-dagersplass. Opphold i skolens ferie- og fridager har egne satser, og inngår ikke i de faste oppholdssatsene.

På ordinære skoledager får barna ett måltid pr. dag. På undervisningsfrie dager vil barna få to måltider.

Kjøp av ekstradager: Under forutsetning at det ikke utløser ekstra bemanning, vil det for barn som allerede har SFO-plass være mulig å kjøpe seg ekstra dager på ordinære skoledager.

Ved henting for sent (etter ordinær stengetid) kan SFO ilegge foreldre ekstra betaling.

Følgende moderasjonssatser gjelder:

- Det gis søskenmoderasjon på 20 % for yngste barn. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. Foreldre må søke på eget digitalt skjema i IST/Oppvekstportalen.

-Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre seks prosent av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen for et barn i heltid i SFO på 1. og 2.trinn. Foreldre må søke i IST/Oppvekstportalen.

-For barn med særskilte behov som har SFO-tilbud i 5.-7.klasse skal det ikke innkreves egenbetaling fra foreldre. 

 

§ 8 Åpningstider/tilbud 

SFO gir åpningstilbud fra kl. 06.45-16.30. 

 

Barn kan få tildelt plass to, tre, fire eller fem dager pr. uke.

 

Personalet har fem planleggingsdager pr. år. SFO har da stengt.

 

Om sommeren holder SFO stengt i fire uker (uke 28-31). SFO er dessuten stengt jul- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag etter kl. 12. 

 

Ved færre enn fem innsøkte barn i ferie- og fridager på en enkelt SFO vil det kunne gis skolefritidstilbud ved en annen SFO i samme «skoleklynge». For skoler med mindre enn 40 elever på 1.-4. trinn må det være minst tre innsøkte barn. Ved færre søkere gis SFO tilbud i samme skoleklynge. 

Skoleklynge 1: Spangereid, Nyplass og Vigmostad  

Skoleklynge 2: Frøysland og Furulunden  

Skoleklynge 3: Holum og Ime  

Skoleklynge 4: Øyslebø, Laudal og Bjelland

 

§ 9 Leke- og oppholdsareal

SFO benytter skolelokalene og skolens uteområder til sine aktiviteter.

 

 

 

§ 10 Annet

Bestemmelsene i kapittel 9A i opplæringsloven om alle elevers rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, gjelder også i SFO.

 

§ 11 Endringer

Endringer av vedtektene vedtas av Lindesnes kommunestyre.